Vår värdegrund

Allt arbete på Lantstället genomsyras av den värdegrund och de demokratiska principer som finns beskrivna i Läroplan för förskolan (Lpfö 18). Därför ska verksamheten utformas så att den förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Verksamheten ska formas av vårt förhållningssätt och bemötande, där respekten för varje individ och dess lika värde är grunden. Där alla är välkomna. De vuxna är viktiga förebilder. Våra värderingar ska tydligt synas i vår dagliga verksamhet. Vi har valt att se barnen med stor tilltro till deras kompetents, nyfikenhet, intresse, utforskande och lust att lära. Det bygger på kommunikation, samspel och delaktighet i relation mellan barn och barn, barn och vuxna, barn och miljö.

Vårt sätt att se på barnet är en värdefråga och det är därför viktigt att vi pedagoger låter oss inspireras av barnets nyfikenhet, tankar och lust till lek och lärande. Att vi verkar för en verksamhet med tydligt barnperspektiv, där vi skapar förutsättningar för att varje individ får utvecklas i sin takt. Medvetna pedagoger som skapar möjligheter till delaktighet, stödjer och utmanar i barnens lärande och utveckling. Som leder med respekt, respekt för olikheter och tar vara på barnens nyfikenhet och kreativitet.

Vi arbetar med inspiration från Reggio Emilias pedagogik och förhållningssätt. För oss är det viktigt att barnen får uttrycka sig på så många olika sätt som möjligt.

Länk till Reggio Emilia institutet: Fortbildande utbildningar, kurser och föreläsningar för pedagoger. | Reggio Emilia Institutet

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *