Vår verksamhet

Vi vill att Lantstället ska vara en plats som väcker lust till undersökande och utforskande. Där varje barn känner sig värdefullt. Vi tänker att varje barn bär på en stor kompetens, en vilja att skapa egen kunskap och ivrighet att förstå sin omvärld. På Lantstället ska barnen mötas av lyhörda, nyfikna och kreativa pedagoger som utmanar och lyfter barnens starka sidor men också har en trygg famn att krypa upp i när det behövs.

För oss är lärandet något vi formar tillsammans, där individen är viktig för gruppen och gruppen är viktig för individen. Vid arbete i liten grupp får varje barn möjlighet att synas och ta plats, men även att kunna lyssna på varandra. I större grupp lär vi av varandra, anammar regler och sociala koder, lär oss att ta hänsyn till varandra stora som små. Vi befinner oss i en värld med stor mångfald, med olika kulturer och språk, där vi alla har olika förutsättningar och behov. I vår verksamhet vill vi lyfta likheter och olikheter, stimulera barnens nyfikenhet och låta det vara en naturlig del i vardagen. Genom den digitala tekniken kan vi möta kulturer och miljöer från hela världen och uppleva dem på förskolan. Vi jobbar utifrån ett gemensamt tema på Lantstället. Detta innebär att vi ger barnen möjlighet att genom olika uttryckssätt, under en längre tid tränga djupare in i ett ämne. Att sätta sig i relation till fenomen, begrepp, ting med mera. Vi lyssnar på barnens frågor och hur de skapar teorier om hur världen fungerar, för att kunna utmana dem vidare utifrån det. Genom pedagogisk dokumentation kan vi tillsammans, barn och pedagoger, reflektera över vårt lärande. Vi strävar efter att barnen lämnar Lantstället med en stark tro till sin egen förmåga att söka och skapa ny kunskap, ställa frågor och söka svar samt en nyfikenhet och lust att fortsätta utforska sin omvärld.

Lantställets traditioner har vi under årens gång skapat. Basar, Luciafirande, sommarfest, lägerskola, barn- och föräldramöte samt vår fredagssångstund med Albert är några av dem.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *