Våra verktyg

Miljön – Pedagogisk dokumentation – Abbum

Pedagogiska miljöer

Barnen erbjuds en rik och meningsfull miljö. En miljö som är utmanande och tillåtande, där barnen kan uttrycka sig på många olika sätt och få möjlighet att hjälpa och lära av varandra. Miljön, som även kallas den tredje pedagogen enligt Reggio Emilias filosofi, är utmanande och lockar fram nyfikenhet och inspiration hos barnen. Den uppmuntrar till utforskande och undersökande processer. Vi mötesplatser där materialet skapar tillgänglighet och placering inspirerar till lek och aktivitet. Miljö och material är föränderligt utifrån barns intresse, ålder och tema/projekt. Den diskuteras och dokumenteras ständigt. Dessa tankar speglar miljön både inom- och utomhus.

 

 

 

 

 

Pedagogisk dokumentation

Våra dokumentationer är viktiga delar i det pedagogiska arbetet. Det innebär att vi dokumenterar processerna i vårt arbete för att ta reda på hur barnen tänker. Genom reflekterande samtal kring dokumentationen synliggörs barnet, dess kompetens och lärande. Det skapar en grund för nya utmaningar i projekt och lärprocesser. Genom att synliggöra dokumentationen i miljön för barnen, skapas det mötesplatser där de tillsammans med vänner, pedagoger och vårdnadshavare kan reflektera över lärandeprocesser.

Abbum

Abbum är ett digitalt verktyg som vi använder oss av i vårt dokumentationsarbete. Med hjälp av texter, bilder och filmer dokumentar vi den pedagogiska verksamheten som sker i vår förskola. Vårdnadshavare får då möjlighet att följa verksamheten och sitt barns utveckling genom dess portfolio.

Share